White Wild Indigo

Popular 

 Seeds

  • Seeds/gram: 64
  • Lot #: 2
  • Eco-Region: 251
  • Origin: Euchee Butterfly Farm
  • Latin Name: Baptisia alba